جهاد دانشگاهی علم و صنعت ایران

گواهی رضایتمندی جهاد دانشگاهی علم و صنعت ایران از یو پی اس شرکت الکترونیک قدرت ایران. یو پی اس در دانشگاه علم و صنعت