شرکت تعاونی چاپ و نشر شادرنگ

گواهی رضایت از دستگاه شارژ باطری خریداری شده در شرکت تعاونی چاپ و نشر شادرنگ

گواهی رضایت از دستگاه باطری شارژر در شرکت چاپ و نشر شادرنگ