شرکت بین‌المللی همکاری‌های تجارتی و مهندسی ایران

گواهی رضایت شرکت بین‌المللی همکاری‌های تجارتی و مهندسی ایران( بهتا ) از عملکرد باطری شارژر شرکت الکترونیک قدرت ایران.

گواهی رضایت از دستگاه باطری شارژر شرکت بهتا